Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2023

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruik van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

1. Inleiding

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op het gebruik van de website en producten geleverd door Falinas ApS (hierna ook "wij" of "ons" genoemd). Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Mylius Erichsens Vej 20A, 9210, Aalborg SØ, Denmark, geregistreerd nr.: 41331380.

Falinas ApS beschermt uw persoonlijke informatie en is zich bewust van de noodzaak van passende bescherming en correcte verwerking van alle persoonlijke informatie die van u is verkregen.

Dit Privacybeleid is van toepassing en van kracht op alle diensten en andere producten en software beschikbaar gesteld door ons, evenals alle andere online functies met betrekking tot de website en de inhoud ervan (de "Dienst(en)").

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Het Privacybeleid legt uit op welke basis persoonlijke informatie die wij van u verzamelen door of namens ons wordt verwerkt. Wanneer wij beslissen over het doel of de middelen waarvoor de persoonsgegevens die u via deze Diensten verstrekt, worden verwerkt, zijn wij de "gegevensbeheerder". Wanneer u beslist over het doel of de middelen waarvoor de persoonsgegevens die u via deze Diensten verstrekt, worden verwerkt, bent u de "verantwoordelijke voor de verwerking". Wij zullen de juiste en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening 2016/679.

Elke navigatie van falinas.nl website of aanmelden voor falinas.nl nieuwsdiensten is onderworpen aan de voorwaarden van dit beleid. Elke navigatie op de website is verder onderworpen aan falinas.nl cookiebeleid. Als u niet akkoord kunt gaan met het volgende privacybeleid, maak dan geen gebruik van falinas.nl website en/of nieuwsdiensten.

website en/of nieuwsdiensten.

De diensten kunnen koppelingen bevatten naar diensten die eigendom zijn en worden beheerd door derden. We kunnen ook software of producten van derden gebruiken om u de relevante service te bieden. Als we dat doen en derden persoonlijke gegevens verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat de overdracht juridisch en beveiligd is. Deze derde partij diensten kunnen hun eigen privacybeleid hebben en we raden u aan om deze te bekijken. Ze regelen het gebruik van persoonlijke informatie die u indient of die wordt verzameld door cookies en andere trackingtechnologieën tijdens het gebruik van deze diensten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke derde partij diensten en uw gebruik hiervan is op eigen risico.

Wij kunnen dit Privacybeleid in de toekomst wijzigen. U moet deze pagina van tijd tot tijd controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Waar nodig kunnen wij u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

2. Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Falinas ApS de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de eisen die op elk moment gelden, met inbegrip van de veiligheidseisen die voortvloeien uit de wetgeving inzake gegevensbescherming en de daarmee samenhangende besluiten. Falinas ApS herziet regelmatig de geregistreerde persoonsgegevens en wist informatie die niet langer relevant is. Hetzelfde geldt voor persoonlijke informatie die een gebruiker wenst te wissen en die Falinas ApS heeft geen grondslag meer voor verwerking.

Wanneer u onze website gebruikt of u aanmeldt voor onze nieuwsdiensten, dient u bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken. Dit is nodig om u de volledige functionaliteit van de website te laten gebruiken en om u te kunnen sturen relevante marketing nieuwsbrieven enz. Bijgevolg, Falinas ApS verzamelt en registreert de persoonlijke informatie door u verstrekt op Falinas ApS website in verband met uw gebruik van de website en bij het aanmelden voor onze nieuws diensten.

3. Welke informatie wordt verzameld?

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie die uw persoonsgegevens kan bevatten om ons in staat te stellen om onze nieuwsdiensten aan u te leveren:

Uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, ID van het apparaat, uw gebruikersvoorkeuren alsmede alle de gegevens (inclusief persoonsgegevens) die u aan ons verstrekt en informatie die u verstrekt bij het gebruik van de Dienst of website.

Falinas ApS verwerkt ook de volgende persoonlijke informatie over u Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens over u verzameld:

  1. Alle door u bezochte pagina's met een indicatie van de datum en het tijdstip van uw bezoek - uw "elektronisch spoor".;
  2. Elke door u gebruikte browser;
  3. Elk IP-adres dat u gebruikt;
  4. Elke gebruikersnaam;

De bovenstaande informatie wordt verkregen door middel van cookies, dus wordt verwezen naar het betreffende cookiebeleid, die een gedetailleerde beschrijving bevat van de voorwaarden voor het verkrijgen, opslaan, openbaar maken en wissen van de bovenstaande informatie. Ons cookiebeleid is steeds volledig toegankelijk op Falinas ApS website, en verder wordt u gevraagd om ons cookiebeleid te accepteren wanneer u verbinding maakt met onze website.

4. Doel van de verzameling en opslagperiode

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen formulier of door u aan te melden voor de Dienst. Uw persoonsgegevens worden alleen openbaar gemaakt of anderszins doorgegeven indien dit noodzakelijk is om het contract uit te voeren, onze Diensten te verlenen of indien u vooraf toestemming hebt gegeven.

Falinas ApS verzamelt uw contactgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsdiensten voor het afronden van uw registratie en het leveren van relevante nieuwsbrieven, marketing door middel van e-mails en tekstberichten aan u, en verder verzamelen wij ze ten behoeve van het aanmaken van uw lidmaatschap bij Falinas ApS.

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de levering van de bestelde producten en het verzenden van elektronische post naar u, met inbegrip van nieuwsbrieven en andere relevante marketing betreffende producten, campagnes, pers persberichten, uitnodigingen voor evenementen/seminars/beurzen en wedstrijden.

Falinas ApS bewaart uw persoonlijke informatie alleen zolang dit nodig is om te voldoen aan de bovenstaande doeleinden. Dit betekent dat wij bovenstaande persoonlijke informatie bewaren, zolang u nog geregistreerd bent bij falinas.nl nieuwsdiensten en/of hebben een lidmaatschap bij Falinas ApS.

5. Gebruik van gegevensverwerkers

De bovengenoemde persoonsgegevens kunnen worden toevertrouwd aan de gegevensverwerkers die verbonden zijn aan Falinas ApS. De gegevens verwerkers verwerken uw persoonsgegevens in opdracht van Falinas ApS en dus alleen voor specifieke doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Voorts zijn de gegevensverwerkers onderworpen aan dezelfde verplichting tot bescherming van persoonlijke informatie als die welke geldt voor Falinas ApS.

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer u deze vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of door u aan te melden voor de Dienst.

Aangezien wij de diensten van LiveChat, Inc. gebruiken, kunt u geïnteresseerd zijn in het bekijken van hun privacybeleid dat beschikbaar is onder de volgende links:

6. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen openbaar gemaakt of anderszins doorgegeven indien dit noodzakelijk is om het contract uit te voeren, onze diensten te verlenen of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven.

Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan entiteiten waarin ons bedrijf is gefuseerd, of waaraan onze activa, site of activiteiten zijn overgedragen. Betrokken entiteiten zullen uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken onder de voorwaarden van dit Privacybeleid. Wij zullen u op de hoogte stellen als een van deze gebeurtenissen zich voordoet door dit Privacybeleid bij te werken en, indien praktisch mogelijk, via andere middelen.

Persoonsgegevens en andere door de Klant verstrekte informatie worden niet aan derden verstrekt, tenzij de verplichting om de informatie aan derden bekend te maken voortvloeit uit de geldende wettelijke bepalingen. Wij kunnen uw informatie bekendmaken in de mate dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn (waaronder overheidsinstanties instanties en wetshandhavers); in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een overheidsverzoek, of als het nodig is voor de Falinas ApSveiligheid en de bescherming van haar rechten, met inbegrip van de bescherming tegen aanspraken van derden. De verstrekte informatie van de Klant (inclusief Persoonsgegevens) kan worden gebruikt in geval van schending van de Voorwaarden voor het gebruik van Diensten, misbruik van middelen, en de noodzaak om op te treden tegen alle onrechtmatige handelingen van de Klant.

Falinas ApS behoudt zich het recht voor de verstrekte Persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden en andere doeleinden die verband houden met het presenteren van een actueel aanbod van Diensten en instructies of tips met betrekking tot Diensten in direct contact met de Klant. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails door de afmeldingsinstructies te volgen die zich onderaan elke communicatie onderaan elke communicatie of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wij houden uw informatie vertrouwelijk maar kunnen deze bekendmaken aan ons personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit is echter op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik maken van de informatie en ermee hebben ingestemd deze te beschermen.

Uw persoonlijke informatie zal niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve in de bovengenoemde gevallen, of indien dit vereist onder de huidige statuten, of indien bepaald door een gerechtelijk bevel.

7. Veiligheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Falinas ApS neemt vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot alle persoonlijke informatie en wij hebben een aantal technische, en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies of illegale vernietiging, verbeurdverklaring of aantasting en om te voorkomen dat deze ter kennis komt van onbevoegden of dat deze wordt misbruikt of anderszins wordt verwerkt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Van al onze elektronische gegevens worden dagelijks back-ups gemaakt en wij hebben ons onder meer beschermd door antivirussoftware en firewalls geïnstalleerd.

8. Gegevensoverdracht

Uw gegevens worden veilig verzonden door gebruik te maken van encryptie. Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

9. Uw informatie en rechten

U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke informatie, of verouderde of onjuiste persoonlijke informatie die wij over u hebben. U kunt ook vragen dat we persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie. informatie, of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie; als we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. informatie hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken; het intrekken van uw toestemming zal niet heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming zijn uitgevoerd; u hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens.

We kunnen informatie bewaren zoals vereist of toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, onder meer om uw keuzes te honoreren, voor onze facturerings- of administratiedoeleinden en om te voldoen aan de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie op een veilige manier te vernietigen of te de-identificeren wanneer deze niet langer nodig is.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Volgtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid.

Cookies kunnen door u worden uitgeschakeld en als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot een beperking van de functionaliteit.

De website maakt gebruik van cookies om bij te houden welke artikelen je in je winkelwagen hebt geplaatst, ook wanneer je je winkelwagen hebt verlaten, en deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wanneer je winkelwagenherinneringsberichten via sms moet sturen."

11.Logboek bestanden

Bij elke toegang tot onze website worden gebruikersgegevens door de betreffende internetbrowser verzonden en opgeslagen in protocolbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De hier opgeslagen datasets kunnen gegevens bevatten zoals datum en tijd van toegang, naam van de website, IP-adres, verwijzende URL (oorspronkelijke URL van waaruit u op de website bent gekomen), de hoeveelheid verzonden gegevens en product- en versie-informatie van de browser gebruikt.

12. Geolocatiegegevens

Als geolocatie door u is aangemeld, houd er dan rekening mee dat we mogelijk toegang hebben tot uw geolocatiegegevens wanneer we de IP-adressen verzamelen en verwerken van alle apparaten die onze Services gebruiken. Het verzamelen en verwerken van uw geolocatiegegevens heeft betrekking op zowel mobiele apparaten als computer.

13. Persoonlijke gegevens van kinderen

We verzamelen geen persoonlijke informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u merkt dat we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken van iemand onder deze leeftijd, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via websites of Services.

14. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We raden u aan deze website te bekijken voor de laatste informatie over ons privacybeleid. Als er wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door een kennisgeving op de website te plaatsen voordat de wijziging van kracht wordt of door middel van een kennisgeving per e-mail. Als u wijzigingen in dit privacybeleid niet accepteert, stop dan met het gebruik van onze website en diensten.

15. Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].